Ahaa Tutkimuspalvelu Anne Leppänen 040 7201055 anne(at)ahaatutkimus.fi
Oivalluksia viestintään. Paras tutkimus kertoo ihmisistä niin tarkkaan, että he tulevat läheisiksi. Lisäksi se tarjoaa tärkeimmät asiat helposti omaksuttavassa muodossa. Niin syntyy oivalluksia, viestintää suoraan sydämeen, muutosta.
Anne Leppänen on viestinnän ja markkinoinnin tutkija. Hän on erikoistunut kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, terveyden edistämiseen maailmaan ja viestintää hyödyttäviin tuloksiin.  Anne Leppänen on viestinnän ja markkinoinnin tutkija. Hän on erikoistunut kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, terveyden edistämisen maailmaan ja viestintää hyödyttäviin tuloksiin.
Annen taustaa....
Case-kuvauksia
Segmentteihin tutustuminen ja valinta Manna-Apu ry Espoossa luo mahdollisuuksia parempaan arkeen...
Toimintakonseptien asiakaslähtöinen kehittäminen OLL:ssä selvitetään keinoja lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta...
 Ota Anne Leppänen anne(at)ahaatutkimus.fi 040 7201055
 yhteyttä!
Erilaisia lähetymistapoja tutkimukseen
Desk research on yhteenveto tietyn alueen aiemmista tutkimuksista. Usein olennaiset asiat on jo selvitetty, kunhan joku käy lähteet läpi, poimii tärkeimmän ja tiivistää paketiksi. Tällä työllä välttää paljon pähkäilyä ja liian ison tutkimuksen hinnan.
Survey. Kun isolla otoksella tehtävä tutkinus suunnitellaan mtyös viestinnän aineksiksi, voidaan tuloksilla herättää huomiota, palvella asiantuntijoita, jopa järjestää seminaari tuoreen tiedon ympärille.
Media-analyysi kertoo mitä julkisissa ja sosiaalisisissa medioissa puhutaan yrityksestä tai ilmiöstä. Analyysi listaa mielipiteet ja paljastaa arvot niiden takana. Löytyy entistä osuvampi puhetapa asioista, jotka ihmisille merkitsevät.
Asiantuntijaluotaus neutraalin tutkijan tekemänä. Luotaus kertoo, mihin alan huiput uskovat. Se tieto helpottaa valintoja, kun suunnitellaan uutta.
Kohderyhmätutkimus. Haastattelut ja ihmisten arjen havainnointi tuo erilaiset ihmiset niin tutuiksi, että heille on helppo muotoilla tuotteita, palveluja ja viestintää. Tämä on kvalitatiivista tutkimusta parhaimmillaan.
Ahaa-tutkimustyyliin kuuluvat selkeät visuaaliset raportit, kivat presentaatiot, ohjatut työpajat tutkimustulosten käyttöön ottatmiseksi. Ahaassa syntyy kätevästi myös tutkimustiedote tai -artikkeli.
Annen taustaa
Viimeisimpiä töitä Viestinnän tutkija ja viestintäkonsultti, BNL Euro RSCG, 1999 - 2005 Viestinnän tutkija ja partneri, Kuule Oy, 2005 - 2014 Viestinnän tutkija, Ahaa Tutkimuspalvelu, 2015 - Tärkeimpiä opintoja Valtiotieteen maisteri sosiaalipsykologi, HY Tiedottajan tutkinto, Markkinointi-instituutti MJD-tutkinto, Markkinointi-instituutti NLP Practitioner ja Master Työhyvinvoinnin asiantuntija AMK Kuvataiteilijan tutkinto Alfa-Art -oppilaitos Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Verutum, 2016
"Minulla on kokemusta tutkimuksen hyvästä käytöstä mainonnassa, viestinnässä ja todella monilla toimialoilla. Viime vuosina olen yhteistyökumppaneideni kanssa tarjonnut tutkimusoivalluksia terveyden edistämiseen, suomalaisten elintarvikkeiden aseman vahvistamiseen ja vastuullisten valintojen lisäämiseen."
Case-kuvauksia
Segmentteihin tutustuminen ja valinta Opiskelijoiden Liikuntaliitossa toteutamme kolmevuotista hanketta, jonka viimeisenä vuonna suunnitellaan ja pilotoidaan opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtääviä interventioita. Kun aloitimme, meillä oli määrällistä tietoa opiskelijoiden liikkumisesta. Aavistimme, että vähän liikkuvat opiskelijat ovat keskenään erilaisia, mutta meiltä puuttui tarkempaa tietoa eroista. Syksyllä 2016 Anne Leppänen suunnitteli ja teki havainnointiin ja haastatteluihin pohjautuvan tutkimuksen, joka antoi meille kaipaamaamme syvällisempää ymmärrystä. Opimme, että vähän liikkuvia opiskelijoita kannattaa ajatella erilaisina segmentteinä, joiden liikkumista jarruttavat ja motivoivat erilaiset asiat. Hankkeemme puitteissa meidän on valittava segmenttimme, ja rakennettava interventio juuri sitä varten. Tutkimus antoi myös ideoita toteutukseen. OLL:ssa halusimme hyödyntää tutkimusta todella. Olin mukana Tampereella kaikissa 11 haastattelussa. Ihmisten kuuleminen ja kuullun pohtiminen Annen kanssa antoi enemmän kuin pelkän raportin lukeminen voisi antaa. Hanne Munter Korkeakoululiikunnan asiantuntija Opiskelijoiden Liikuntaliitto www.oll.fi
Toimintakonseptien asiakaslähtöinen kehittäminen Manna-Apu ry on Espoossa toimiva yhdistys, joka jakaa viikoittain ruoka-apua 500-800 talouteen. Tavoitteenamme on luoda ihmisille mahdollisuuksia parempaan arkeen. Syksyllä 2016 Manna-Avussa käynnistyi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA, aikaisemmin Raha-automaattiyhdistys) tukema projekti Avunsaajasta Toimijaksi. Tiesimme, että ruokajonoissa on paljon osaamista ja toiminnanhalua, mutta emme tienneet, miten saada se kukoistamaan. Anne Leppänen suunnitteli ja toteutti nelivaiheisen tiedonhankintaprosessin, johon nojautuen projektia on helppo jatkaa. - Asiantuntijahaastattelut tutustuttivat kentän toimijoihin, hyviin käytäntöihin ja tuleviin yhteistyökumppaneihin. - Henkilökohtaiset haastattelut ruoka-avun hakijoiden parissa kertoivat kohderyhmän kiinnostuksesta ja halusta auttaa muita. Ne kertoivat myös rajoitteista: kaikenlainen toiminta ei voisi onnistua. - Tieto muotoiltiin alustaviksi toimintaideoiksi työpajassa. - Lomakekyselyssä 120 ruoka-avunhakijaa arvioi, mitkä toimintaideat kiinnostavat, millaisina ja milloin. Huomattavan moni oli kiinnostunut osallistumaan – myös toiminnan kehittämiseen. Anne vastasi kaikista tutkimusvaiheen työvaiheista ja raportoi työstään sekä projektin ohjausryhmälle että yhdistyksen hallitukselle. Saimme Manna-Avussa tehdyn tutkimusprosessin myötä käsitystä niistä voimavaroista ja kyvykkyyksistä, joita ruokajonossa olevilla henkilöillä on. Tutkimusvaiheet lisäsivät ymmärrystämme yhteistyötahoista ja antoivat varmuutta ja innostivat toteuttamaan uutta toimintaa eteenpäin. Toiminnan suunnittelu on nyt käynnissä (02/2017). Tarja Pietilä Manna-Apu ry:n hallituksen puheenjohtaja Avunsaajasta Toimijaksi –projektin ohjausryhmän puheenjohtaja www.manna-apu.fi
Ahaa Tutkimuspalvelu Kokinkyläntie 34 A, 02200 Espoo Anne Leppänen 040 7201055 anne(at)ahaatutkimus.fi